Titulacions

Titulacions

 

Títol de Professor Superior de Piano (pla 66)

Títol de Professor Superior de Clavicèmbal (pla 66)

Títol de Professor Superior de Solfeig,Teoria,Transposició i Acompanyament (pla 66)

Cursat el 5è curs de Guitarra (pla 66)

Diploma de Pedagogia Musical per l´ICE de la Universitat de Barcelona

Nomenament de col·laboradora de Càtedra del Departament  de Didàctica de l´Expressió Musical i Corporal de la Universitat de Barcelona

Títol de Magisteri

Títol de Professor especialitzat en Pedagogia Terapèutica

Títol de Professor especialitzat en Tècniques de Llenguatge i Audició

Diploma de Logopeda

Diploma del Centre Suvag (Zagreb) per la reeducació de persones sordes

Mestre de Català per la  Universitat Autònoma de Barcelona